Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2018
Apr-Jun
2017
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2018
apr-jun
2017
apr-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,312 1,147 2,538 2,285 4,348 4,601
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1,133 -988 -2,172 -1,952 -3,729 -3,949
Gross profit Bruttoresultat 179 159 366 333 619 652
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -110 -100 -212 -204 -395 -403
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -32 -34 -61 -64 -123 -120
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 -16 -42 -19 -41 -55 -33
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 1 4 3 9 11 5
Operating profit/loss Rörelseresultat 22 -13 77 33 57 101
Financial items Finansiella poster -5 -6 -9 -11 -23 -21
Profit/loss before tax Resultat före skatt 17 -19 68 22 34 80
Tax Skatt -10 5 -22 -2 -10 -30
Profit/loss for the period Periodens resultat 7 -14 46 20 24 50
Earnings per share1) Resultat per aktie1) 0.54 -1.03 3.57 1.55 1.87 3.89
Earnings per share before and after dilution1)
Resultat per aktie före och efter utspädning1)
0.54 -1.03 3.57 1.55 1.87 3.89

1) Refers to the average number shares.

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2018
Apr-Jun
2017
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
apr-jun
2017
apr-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 7 -14 46 20 24 50
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 8 8 33 6 16 43
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -5 -5 -23 -4 -12 -31
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 1 1 5 1 3 7
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 4 4 15 3 7 19
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 11 -10 61 23 31 69