Key data

(SEK M unless otherwise stated) 2018
Apr-Jun
2017
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK om inget annat anges) 2018
apr-jun
2017
apr-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,312 1,147 2,538 2,285 4,348 4,601
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 179 159 366 333 619 652
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 167 152 347 315 596 628
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 22 -13 77 33 57 101
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 26 21 74 51 82 105
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 13.6% 13.8% 14.4% 14.6% 14.2% 14.2%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 12.8% 13.2% 13.7% 13.8% 13.7% 13.7%
Operating margin Rörelsemarginal 1.6% -1.1% 3.0% 1.4% 1.3% 2.2%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 2.0% 1.9% 2.9% 2.3% 1.9% 2.3%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt Nettoskuld 496 586 496 586 478 496
Net debt/equity ratio Nettoskuldsättningsgrad 57% 74% 57% 74% 60% 57%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 575 588 575 588 492 575
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 565 545 540 532 514 538
Capital employed (average) Sysselsatt kapital (genomsnittligt) 1,403 1,381 1,382 1,374 1,373 1,388
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 10.8% 11.9% 10.6% 11.6% 11.8% 2.9%
Return Avkastning
Return on capital employed Avkastning på sysselsatt kapital 6.1% -3.7% 11.1% 4.8% 4.2% 7.3%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK)1) Resultat per aktie (SEK)1) 0.54 -1.03 3.57 1.55 1.87 3.89
Earnings per share after dilution (SEK)1) Resultat per aktie efter utspädning (SEK)1) 0.54 -1.03 3.57 1.55 1.87 3.89
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 66.48 61.19 66.48 61.19 61.77 66.48
Cash flow from operating activities per share (SEK)1) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK)1) 1.29 -3.72 1.21 -0.90 7.35 9.52
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983
Number of shares (thousands) before and after dilution1) Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning1) 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt 14% 10% 11% 13% 12% 11%
– of which organic tonnage growth – varav organisk tonnagetillväxt 8% -10%
4% -7% -3% 3%
– of which price and mix changes – varav pris- och mixförändringar 3% 18%
4% 18% 14% 6%
– of which currency effects – varav valutaeffekter 3% 2%
3% 2% 1% 2%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 670 710 668 710 700 684
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster 12 8 19 24 27 22
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 102 94 200 192 363 371

1) Refers to average number of shares.