Condensed parent company income statement

(SEK M) 2018
Apr-Jun
2017
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
apr-jun
2017
apr-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 26 18 52 24 92 120
Administrative expenses Administrationskostnader -13 -16 -27 -28 -54 -53
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 1 0 0 1
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 2 26 -4 38 68
Financial items Finansiella poster 20 27 2 25 -22 -45
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 33 29 28 21 16 23
Appropriations Bokslutsdispositioner -16 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt 33 29 28 21 0 7
Tax Skatt -1 1 0 3 -1 -4
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 32 30 28 24 -1 3

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2018
Jun 30
2017
Jun 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 4 11 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 0 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 1,017 1,027 1,016
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,022 1,038 1,024
Current receivables Kortfristiga fordringar 155 187 213
Cash and equivalents Likvida medel 36 0 44
Total current assets Summa omsättningstillgångar 191 187 257
Total assets Summa tillgångar 1,213 1,225 1,281
Equity Eget kapital 585 582 557
Non-current liabilities Långfristiga skulder 537 533 512
Current liabilities Kortfristiga skulder 91 110 212
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,213 1,225 1,281