Förbättrat resultat och kassaflöde

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 193 MSEK (1 312)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (26) 1)
 • Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (22) 2)
 • Resultat efter skatt ökade till 19 MSEK (7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  67 MSEK (17)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,44 kr (0,54)
 • Anders Martinsson har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD och koncernchef på BE Group

Första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 398 MSEK (2 538)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 72 MSEK (74)
 • Rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK (77)
 • Resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (46)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  129 MSEK (16)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,00 kr (3,57)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Peter Andersson har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder senast den 11 oktober.
 • Ett nytt treårigt kreditavtal har undertecknats.
 • Beslut om produktionsinvesteringar i Norrköping och förlängning av befintligt hyresavtal.
Results overview 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
Change 2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
Change
Resultatöversikt 2019
apr-jun
2018
apr-jun
Förändring 2019
jan-jun
2018
jan-jun
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 92 102 -10 188 200 -12
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 193 1 312 -119 2 398 2 538 -140
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
32 26 6 72 74 -2
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 32 22 10 66 77 -11
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 19 7 12 39 46 -7
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 1,44 0,54 0,90 3,00 3,57 -0,57
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
67 17 50 129 16 113
1) Det underliggande rörelseresultatet belastades föregående år av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum om -12 MSEK.
2) Rörelseresultatet belastades föregående år utöver effekten för Baltikum om -12 MSEK, med en jämförelsestörande post om -16 MSEK relaterad till nedläggning av verksamheten i Prerov Tjeckien samt med lagervinster om 12 MSEK.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.