Affärsområde
Finland & Baltikum

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna.

Andra kvartalet

I jämförelse med det andra kvartalet föregående år var nettoomsättningen lägre och uppgick till 585 MSEK (629). Tonnaget var 11 procent lägre men genomsnittligt högre stålpriser och mixeffekter bidrog till att omsättningen sjönk med 7 procent. Rörelseresultatet ökade till 22 MSEK (18) främst på grund av att resultatet föregående år belastades av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum om -12 MSEK. Justerat för lagervinster- förluster om 0 MSEK (6) ökade det underliggande rörelseresultatet till 22 MSEK (12).

Affärsenheten Distribution Finland levererade ett underliggande rörelseresultat i linje med föregående år trots att tonnaget var lägre. Affärsenheten Produktion Finland uppvisade marginellt lägre nettoomsättning medan bruttomarginal och underliggande rörelseresultat var i nivå med föregående år.

Första halvåret

Nettoomsättningen under det första halvåret minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 150 MSEK (1 194). Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK (47) och justerat för lagerförluster och jämförelsestörande poster ökade det underliggande rörelseresultatet till 42 MSEK (39). Utvecklingen är till största delen hänförlig till tidigare nämnda effekter i Baltikum föregående år samt lagervinster- och förluster om -3 MSEK (9). Tonnaget minskade med 8 procent jämfört med samma period 2018.

Affärsområde Finland & Baltikum omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal