Affärsområde
Sverige & Polen

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen minskade med 10 procent under det andra kvartalet i jämförelse med föregående år och uppgick till 610 MSEK (675). Rörelseresultatet uppgick till 22 MSEK (34). Justerat för lagervinster och lagerförluster uppgick det underliggande rörelseresultatet till 23 MSEK (27).

Tonnaget i affärsenheten Distribution Sverige var lägre jämfört med samma period föregående år. Följaktligen visar verksamheten ett underliggande rörelseresultat som är något lägre, mycket på grund av lägre efterfrågan från byggindustrin. Vårt joint venture AMBE levererade något lägre volym och resultat jämfört med föregående år.

Affärsenheten Produktion Sverige & Polen fortsätter uppvisa förbättrad lönsamhet, på grund av högre omsättning och bruttomarginal främst till följd av ökat kapacitetsutnyttjande. Resultatet har stärkts ytterligare på grund av det kontinuerliga förbättringsarbetet i produktionsenheten i Norrköping men även Polen fortsätter att bidra positivt under kvartalet.

Första halvåret

Nettoomsättningen under det första halvåret minskade med 5 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 253 MSEK (1 326). Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (74). Justerat för lagervinster och -förluster på -4 MSEK (11) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 56 MSEK (63). Resultatet har försvagats främst på grund av sämre lönsamhet i Lecor samt vikande volym i distributionsverksamheten. Tonnaget minskade med 3 procent jämfört med samma period 2018.

Affärsområde Sverige & Polen, omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal*

*BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget & koncernposter, jämförelsesiffror har räknats om.