Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport. De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 32 22 66 77 132 121
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) 0 -12 6 -19 -27 -2
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 0 16 16 12 -4
Group Koncernen 32 26 72 74 117 115

Rörelsekapital

(SEK M) 2019
Jun 30
2018
Jun 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 jun
2018
30 jun
2018
31 dec
Inventories Varulager 665 697 651
Accounts receivable Kundfordringar 603 663 470
Other receivables Övriga rörelsefordringar 44 49 63
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -586 -635 -468
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -172 -199 -145
Rounding Avrundning -1 1
Group Koncernen 553 575 572
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Nettoskuld exkl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Jun 30
2018
Jun 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 jun
2018
30 jun
2018
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 992 542 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 95 5 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -527
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -158 -51 -108
Rounding Avrundning
Group Koncernen 402 496 440
Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Jun 30
2018
Jun 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 jun
2018
30 jun
2018
31 dec
Equity Eget kapital 924 863 892
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 992 542 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 95 5 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -527
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 1 483 1 410 1 440
Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.