Koncernens balansräkning i sammandrag

(SEK M) Note 2019
Jun 30
2018
Jun 30
2018
Dec 31
(MSEK) Not 2019
30 jun
2018
30 jun
2018
31 dec
Goodwill Goodwill 569 566 563
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 11 6
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 103 111 111
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 524
Investment in joint venture Andelar i joint venture 115 120 113
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 30 55 33
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1 346 863 826
Inventories Varulager 665 697 651
Accounts receivable Kundfordringar 603 663 470
Other receivables Övriga rörelsefordringar 44 49 63
Cash and equivalents Likvida medel 158 51 108
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1 470 1 460 1 292
Total assets Summa tillgångar 3 2 816 2 323 2 118
Equity Eget kapital 922 863 892
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 555 542 543
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 437
Provisions Avsättningar 0 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 45 46 44
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 1 037 588 587
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 5 5
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 90
Accounts payable Leverantörsskulder 586 635 468
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 172 199 145
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 4 33 21
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 857 872 639
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2 816 2 323 2 118
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).