Condensed parent company income statement

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 27 26 54 52 108 110
Administrative expenses Administrationskostnader -15 -13 -29 -27 -58 -60
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 0 1 0 -1
Operating profit/loss Rörelseresultat 12 13 25 26 50 49
Financial items Finansiella poster 10 20 -1 2 2 -1
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 22 33 24 28 52 48
Appropriations Bokslutsdispositioner 33 33
Profit/loss before tax Resultat före skatt 22 33 24 28 85 81
Tax Skatt -2 -1 -4 0 -16 -20
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 20 32 20 28 69 61

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2019
Jun 30
2018
Jun 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 jun
2018
30 jun
2018
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 0 4 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 994 1,017 997
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 995 1,022 999
Current receivables Kortfristiga fordringar 166 155 200
Cash and equivalents Likvida medel 136 36 71
Total current assets Summa omsättningstillgångar 302 191 271
Total assets Summa tillgångar 1,297 1,213 1,270
Equity Eget kapital 624 585 626
Non-current liabilities Långfristiga skulder 544 537 531
Current liabilities Kortfristiga skulder 129 91 113
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,297 1,213 1,270