Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 32 22 66 77 132 121
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
26 30 45 34 42 53
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 29 10 57 19 38 76
– of which, other items – varav övriga poster -3 20 -12 15 4 -23
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -5 -2 -11 -6 -13 -18
Income tax paid Betald skatt -5 -6 -4 -11 -16 -9
Change in working capital Förändring av rörelsekapital 19 -27 33 -78 -59 52
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
67 17 129 16 86 199
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 -1 0 -1 -2 -1
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-3 -6 -5 -13 -32 -24
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 2 0 2 2 0
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 0 -13 1 0 -14
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 64 12 111 5 54 160
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) -44 -1 -63 -18 -10 -55
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 20 11 48 -13 44 105
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 1 1 2 3 3 2
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 21 12 50 -10 47 107
1) I kassaflödet från finansieringsverksamheten för 2019 avser -23 MSEK aktieutdelning för 2018.

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).