Kommande information

Kommande rapporttillfällen

BE Group AB (publ) avser att publicera ekonomisk information vid följande datum:

  • Delårsrapport för januari-september 2019 kommer att publiceras den 24 oktober 2019.
  • Bokslutskommuniké för 2019 kommer att publiceras i januari 2020.

Finansiell information finns tillgänglig på svenska och engelska på BE Groups webbplats och kan beställas via tel +46 (0)40 38 42 00 eller e-post: info@begroup.com.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 18 juli 2019
BE Group AB (publ)

Petter Stillström
Styrelseordförande

Carina Andersson
Styrelseledamot

Lars Olof Nilsson
Styrelseledamot

Mikael Sjölund
Styrelseledamot

Jörgen Zahlin
Styrelseledamot

Mikael Törnros
Arbetstagarrepresentant

Anders Martinsson
Verkställande direktör

Frågor avseende denna rapport besvaras av:

Anders Martinsson, VD och koncernchef
Tel: +46 (0)706 21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
Tel: +46 (0)705 60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö, Besöksadress: Krangatan 4B
Org. nr: 556578-4724, tel: +46 (0)40 38 42 00, fax: +46 (0)40 38 41 11
info@begroup.com, www.begroup.com

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.45 CET.