Kommentarer till rapporten

Andra kvartalet

Koncernens nettoomsättning minskade under perioden med 9 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 1 193 MSEK (1 312). Nedgången förklaras främst av den jämförelsevis svagare utvecklingen inom distributionsverksamheterna och Lecor Stålteknik. Bruttoresultatet uppgick till 164 MSEK (179) vilket ger en bruttomarginal på 13,8 procent (13,6). Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (22) motsvarande en rörelsemarginal på 2,7 procent (1,6). Föregående år belastades rörelseresultatet av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum om -12 MSEK samt en jämförelsestörande post om -16 MSEK relaterad till nedläggning av verksamheten i Tjeckien. Därutöver har Lecor utvecklats svagt och åtgärder är vidtagna samtidigt som olönsamma affärer har fasats ut under kvartalet. Justerat för lagervinster och lagerförluster på 0 MSEK (12) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 32 MSEK (26). Den underliggande rörelsemarginalen uppgick under perioden till 2,6 procent (2,0).

Första halvåret

Under det första halvåret minskade koncernens nettoomsättning med 6 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 2 398 MSEK (2 538). Tonnaget inom affärsområde Sverige & Polen minskade med 3 procent jämfört med föregående år medan Finland & Baltikum levererat 8 procent mindre. Positiva valutaeffekter om 1 procent har delvis kompenserat för det lägre tonnaget. Bruttoresultatet uppgick till 330 MSEK (366) och bruttomarginalen uppgick till 13,8 procent (14,4).

Rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK (77). Resultatförsämringen är främst hänförlig till lagerförluster om -6 MSEK (19) samt den lägre nettoomsättningen. Justerat för jämförelsestörande poster samt lagervinster och -förluster uppgick det underliggande rörelseresultatet till 72 MSEK (74). Rörelsemarginalen uppgick till 2,7 procent (3,0) och den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (2,9).

Koncernens omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal
Koncernens bruttomarginal och bruttoresultat per kvartal