Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 27 26 54 52 108 110
Administrative expenses Administrationskostnader -15 -13 -29 -27 -58 -60
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 0 1 0 -1
Operating profit/loss Rörelseresultat 12 13 25 26 50 49
Financial items Finansiella poster 10 20 -1 2 2 -1
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 22 33 24 28 52 48
Appropriations Bokslutsdispositioner 33 33
Profit/loss before tax Resultat före skatt 22 33 24 28 85 81
Tax Skatt -2 -1 -4 0 -16 -20
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 20 32 20 28 69 61

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK M) 2019
Jun 30
2018
Jun 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 jun
2018
30 jun
2018
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 0 4 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 994 1 017 997
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 995 1 022 999
Current receivables Kortfristiga fordringar 166 155 200
Cash and equivalents Likvida medel 136 36 71
Total current assets Summa omsättningstillgångar 302 191 271
Total assets Summa tillgångar 1 297 1 213 1 270
Equity Eget kapital 624 585 626
Non-current liabilities Långfristiga skulder 544 537 531
Current liabilities Kortfristiga skulder 129 91 113
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1 297 1 213 1 270