Moderbolaget & koncernposter

Under Moderbolaget & koncernposter rapporteras utöver moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering. För vidare information se årsredovisning 2018.

Effekterna avseende IFRS 16 har rapporterats under Moderbolaget & koncernposter och har inte fördelats ut på de två affärsområdena.

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick det andra kvartalets omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 27 MSEK (26). Dessa koncerninterna tjänster omfattar främst licensavgift avseende dotterbolagens användande av varumärket BE Group samt centrala kostnader för IT, ekonomi och inköp etc. Dessa kostnader fördelas och faktureras ut till samtliga dotterbolag i koncernen. I resultatuppföljningen av affärsområdena har dessa koncerngemensamma kostnader eliminerats. Utav moderbolagets totala kostnader om -15 MSEK (-13) vidarefakturerades -10 MSEK (-12). Rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (13).

Finansnettot för kvartalet uppgick till 10 MSEK (20). Resultat före skatt uppgick till 22 MSEK (33) och resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (32). Investeringarna i moderbolaget uppgick till 0 MSEK (1). Moderbolagets likvida medel ökade till 136 MSEK (36) vid periodens slut.

Finansnettot under första halvåret uppgick till -1 MSEK (2). Resultat före skatt uppgick till 24 MSEK (28) och resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (28). Investeringarna i moderbolaget uppgår till 0 MSEK (1).

Koncernen

Finansnetto och skatt

Koncernens finansnetto uppgick under det andra kvartalet till -7 MSEK (-5), varav räntenetto -5 MSEK (-3). Under kvartalet uppgick räntekostnader relaterade till leasing enligt IFRS 16 till -3 MSEK (-). För halvåret uppgick finansnetto till -13 MSEK (-9) och räntenetto till -11 MSEK (-7) varav -6 MSEK är relaterade till leasing enligt IFRS 16.

Skatten för det andra kvartalet uppgick till -6 MSEK (-10). Resultatet efter skatt ökade till 19 MSEK (7) och uppgick till 39 MSEK (46) för halvåret inklusive jämförelsestörande poster om 0 MSEK (-16).

Kassaflöde

Koncernens rörelsekapital uppgick vid periodens slut till 553 MSEK (575) och den genomsnittliga rörelsekapitalbindningen för det andra kvartalet var 11,7 procent (10,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 67 MSEK (17) under kvartalet, varav 20 MSEK är en effekt av implementeringen av IFRS 16 och till 129 MSEK (16) för halvåret, varav 40 MSEK är en effekt av implementeringen av IFRS 16. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 MSEK (-5) under kvartalet och -18 MSEK (-11) för halvåret. Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 64 MSEK (12) under andra kvartalet och till 111 MSEK (5) för halvåret.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel, inklusive checkräkningskredit, uppgick vid periodens slut till 258 MSEK (151) och den räntebärande nettoskulden exkl. IFRS 16 uppgick till 402 MSEK (496). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 922 MSEK (863).

Organisation, struktur och medarbetare

Antalet anställda uppgick till 643 jämfört med 664 vid samma tidpunkt föregående år. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 652 (670).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten i MSEK