Nyckeltal – kvartalsöversikt

(SEK M unless otherwise stated) 2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Oct-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Oct-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
(MSEK om inget annat anges) 2019
apr-jun
2019
jan-mar
2018
okt-dec
2018
jul-sep
2018
apr-jun
2018
jan-mar
2017
okt-dec
2017
jul-sep
2017
apr-jun
Net sales Nettoomsättning 1 193 1 205 1 154 1 111 1 312 1 226 1 095 968 1 147
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 164 166 152 151 179 187 152 134 159
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 163 172 151 145 167 180 145 136 152
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 32 34 22 33 22 55 5 19 -13
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 32 40 17 26 26 48 9 22 21
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 13,8% 13,8% 13,2% 13,6% 13,6% 15,3% 13,9% 13,8% 13,8%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 13,7% 14,2% 13,1% 13,0% 12,8% 14,7% 13,2% 14,0% 13,2%
Operating margin Rörelsemarginal 2,7% 2,8% 1,9% 3,0% 1,6% 4,5% 0,5% 2,0% -1,1%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 2,6% 3,3% 1,4% 2,4% 2,0% 3,9% 0,8% 2,2% 1,9%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt excl. IFRS 16 1) Nettoskuld exkl. IFRS 16 1) 402 418 440 513 496 504 478 465 586
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 1) Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16 1) 44% 45% 49% 58% 57% 59% 60% 58% 74%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 553 568 572 617 575 554 492 480 588
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 560 570 594 596 565 523 486 534 545
Capital employed (average) excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital (genom-snittligt) exkl. IFRS 16 1) 1 481 1 459 1 446 1 431 1 403 1 368 1 371 1 397 1 381
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 11,7% 11,8% 12,9% 13,4% 10,8% 10,7% 11,1% 13,8% 11,9%
Return Avkastning
Return on capital employed excl. IFRS 16 1) Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 1) 8,2% 9,2% 6,0% 9,4% 6,1% 16,2% 1,7% 5,4% -3,7%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) 1,44 1,56 0,83 1,73 0,54 3,03 -0,40 0,72 -1,03
Earnings per share after dilution (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,44 1,56 0,83 1,73 0,54 3,03 -0,40 0,72 -1,03
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 71,00 71,03 68,67 67,92 66,48 65,65 61,77 61,70 61,19
Cash flow from operating activities per share (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) 5,11 4,79 6,13 -0,74 1,29 -0,08 0,78 7,48 -3,72
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Number of shares (thousands) before
and after dilution
Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt -9% -2% 5% 15% 14% 8% 15% 9% 10%
– of which organic tonnage growth – varav organisk tonnagetillväxt -9% -2% 3% 4% 8% 0% 5% 1% -10%
– of which price and mix changes – varav pris- och mixförändringar -1% -2% -1% 6% 3% 6% 10% 8% 18%
– of which currency effects – varav valutaeffekter 1% 2% 3% 5% 3% 2% 0% 0% 2%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 652 664 666 665 670 670 684 709 710
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster 0 -6 1 7 12 7 6 -3 8
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 92 96 93 84 102 98 89 82 94
1) För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups finansiella ställning finns i nyckeltalsöversikten viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. En avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått finns under Alternativa nyckeltal.