Nyckeltal

(SEK M unless otherwise stated) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK om inget annat anges) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1 193 1 312 2 398 2 538 4 803 4 663
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 164 179 330 366 669 633
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 163 167 335 347 643 631
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 32 22 66 77 132 121
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 32 26 72 74 117 115
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 13,8% 13,6% 13,8% 14,4% 13,9% 13,6%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 13,7% 12,8% 14,0% 13,7% 13,4% 13,5%
Operating margin Rörelsemarginal 2,7% 1,6% 2,7% 3,0% 2,8% 2,6%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 2,6% 2,0% 3,0% 2,9% 2,4% 2,5%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt excl. IFRS 16 1) Nettoskuld exkl. IFRS 16 1) 402 496 402 496 440 402
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 1) Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16 1) 44% 57% 44% 57% 49% 44%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 553 575 553 575 572 553
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 560 565 564 540 562 577
Capital employed (average) excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital (genomsnittligt) exkl. IFRS 16 1) 1 481 1 403 1 467 1 382 1 408 1 453
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 11,7% 10,8% 11,8% 10,6% 11,7% 12,4%
Return Avkastning
Return on capital employed excl. IFRS 16 1) Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 1) 8,2% 6,1% 8,5% 11,1% 9,4% 8,1%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) 1,44 0,54 3,00 3,57 6,13 5,56
Earnings per share after dilution (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,44 0,54 3,00 3,57 6,13 5,56
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 71,00 66,48 71,00 66,48 68,67 71,00
Cash flow from operating activities per share (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) 5,11 1,29 9,90 1,21 6,60 15,29
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Number of shares (thousands) before and after dilution Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt -9% 14% -6% 11% 10% 1%
– of which organic tonnage growth – varav organisk tonnagetillväxt -9% 8%
-6% 4% 4% -1%
– of which price and mix changes – varav pris- och mixförändringar -1% 3%
-1% 4% 3% 0%
– of which currency effects – varav valutaeffekter 1% 3%
1% 3% 3% 2%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 652 670 657 668 668 660
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster 0 12 -6 19 27 2
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 92 102 188 200 377 365
1) För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups finansiella ställning finns i nyckeltalsöversikten viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. En avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått finns under Alternativa nyckeltal.