Övriga upplysningar

Väsentliga händelser efter periodens slut

Peter Andersson har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder senast den 11 oktober. Peter är 44 år och har varit verksam som chef för affärsenheten Produktion Sverige & Polen sedan 2016.

Ett nytt treårigt kreditavtal har tecknats med Skandinaviska Enskilda Banken AB. Faciliteten uppgår till 825 MSEK och löper till juli 2022 med option om förlängning på ytterligare två år.

Beslut har tagits om att genomföra betydande investeringar om ca 60 MSEK vid anläggningen i Norrköping vilka bedöms ge konkurrensfördelar efter idrifttagande 2020. I samband med beslut om investeringar har också en förlängning av existerande hyresavtal till 2029 tecknats för anläggningen i Norrköping.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan BE Group och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat utöver lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare enligt beslut på årsstämman 2019.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I årsredovisningen för 2018, som avlämnades i mars 2019, beskrivs den finansiella riskexponeringen. Därefter har inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer uppkommit.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper och definitioner av vissa begrepp hänvisas till årsredovisningen för 2018. Tillämpade principer är oförändrade i förhållande till dessa principer med tillägg för nya redovisningsprinciper avseende IFRS 16 som trädde i kraft 1 januari 2019 och som finns beskrivna i årsredovisningen för 2018, avsnittet om redovisningsprinciper.

IFRS 16 Leases ersätter existerande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Koncernen tillämpar standarden från den 1 januari 2019.

IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den centrala effekten är att alla leasingavtal som tidigare redovisats som operationella leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar tidigare redovisning av finansiella leasingavtal. Det innebär att även för operationella leasingavtal ska tillgång och skuld redovisas, med tillhörande redovisning av kostnader för avskrivningar och ränta – till skillnad mot tidigare principer då ingen redovisning skett av hyrd tillgång och relaterad skuld, och då leasingavgifterna periodiserades linjärt som leasingkostnad. Undantag för redovisning som nyttjanderättstillgång och leasingskuld finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12 månader. Koncernen har valt att inte tillämpa undantagsreglerna. Koncernen tillämpar även lättnadsregeln att ärva den tidigare definitionen av leasing vid övergången. Det betyder att den tillämpas på alla kontrakt som har ingåtts före den 1 januari 2019 och som har identifierats som leasing enligt IAS 17 och IFRIC 4.

Per den 1 januari 2019 redovisar koncernen nyttjanderätter, relaterade till återstående leasingåtagande, till 565 MSEK och leasingskulder till 565 MSEK. Effekten av införandet av IFRS 16 på de finansiella rapporterna beror på framtida ekonomiska förhållanden, inklusive koncernens låneränta, sammansättningen av koncernens leasingportfölj och koncernens bedömning gällande huruvida de vill använda eventuella optioner för att förlänga leasingavtal. Koncernens EBITDA har förbättrats samtidigt som räntekostnaderna har ökat. Förändringen beror på att kostnaderna för de operationella leasingavtalen tidigare ingick i EBITDA, vilket inte avskrivningar på nyttjanderätter samt ränta på leasingskulden gör.

Koncernen tillämpar den modifierade retroaktiva övergångsmetoden, vilket innebär att den ackumulerade effekten av övergången till IFRS 16 redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen per den 1 januari 2019. Effekten i balanserat resultat vid övergången till IFRS 16 medför ingen materiell påverkan för BE Group. Inga jämförelsesiffror kommer att räknas om.

Nedan visas avstämningen mellan åtaganden avseende operationell leasing enligt IAS 17 per 2018-12-31 och leasingskulden per 2019-01-01 enligt IFRS 16. Den vägda genomsnittliga marginella låneräntan per 2019-01-01 uppgår till 2%.

MSEK
Åtagande för operationell leasing den 31 december 2018 617
Diskontering med tillämpning av koncernens marginella låneränta -50
Övrig justering -2
Leasingskuld den 1 januari 2019 565
Skulder för finansiella leasingavtal den 1 januari 2019 18

Leasingskulden per 2019-06-30 uppgår till 543 MSEK, varav 16 MSEK är hänförliga till det som tidigare klassificerades som finansiella leasingavtal.

IFRIC 23 klargör hur företag ska bedöma på vilket sätt en transaktion ska värderas och redovisas när det finns osäkerheter i inkomstskatter. Koncernen tillämpar den nya vägledningen från 1 januari 2019. I samband med tillämpningen omvärderades koncernens skattepositioner med utgångspunkt i den nya vägledningen vilket medförde en ökad reservering för inkomstskatter om 2 MSEK.