Koncernens resultaträkning i sammandrag

(SEK M) Note 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1 193 1 312 2 398 2 538 4 803 4 663
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1 029 -1 133 -2 068 -2 172 -4 134 -4 030
Gross profit Bruttoresultat 164 179 330 366 669 633
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -100 -110 -200 -212 -402 -390
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -33 -32 -66 -61 -125 -130
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 0 -16 0 -19 -14 5
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 1 1 2 3 4 3
Operating profit/loss Rörelseresultat 32 22 66 77 132 121
Financial items Finansiella poster -7 -5 -13 -9 -16 -20
Profit/loss before tax Resultat före skatt 25 17 53 68 116 101
Tax Skatt -6 -10 -14 -22 -36 -28
Profit/loss for the period Periodens resultat 19 7 39 46 80 73
Earnings per share Resultat per aktie 1,44 0,54 3,00 3,57 6,13 5,56
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
1,44 0,54 3,00 3,57 6,13 5,56

Rapport över koncernens totalresultat

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 19 7 39 46 80 73
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 8 8 39 33 21 27
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -6 -5 -32 -23 -15 -24
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 2 1 7 5 4 6
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 4 4 14 15 10 9
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 23 11 53 61 90 82
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).