Segmentsredovisning

Nettoomsättning per affärsområde

2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 610 675 1 253 1 326 2 476 2 403
Finland & Baltics Finland & Baltikum 585 629 1 150 1 194 2 299 2 255
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -2 8 -5 18 28 5
Group Koncernen 1 193 1 312 2 398 2 538 4 803 4 663

Nettoomsättning per affärsområde och produktgrupp

2019 Sweden & Poland Finland & Baltics Parent company & consolidated items Total
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
Rolling 12 months
2019 Sverige & Polen Finland & Baltikum Moderbolaget & koncernposter Totalt
2019
apr-jun
2019
jan-jun
2019
apr-jun
2019
jan-jun
2019
apr-jun
2019
jan-jun
2019
apr-jun
2019
jan-jun
Rullande 12 mån
Long steel products Långa produkter 274 564 153 303 0 0 427 867 1 667
Flat steel products Platta produkter 188 394 288 573 -1 0 475 967 1 850
Stainless steel Rostfritt stål 105 207 103 195 0 0 208 402 815
Aluminium Aluminium 21 43 35 67 1 0 57 110 219
Other Övrigt 22 45 6 12 -2 -5 26 52 112
Total Totalt 610 1 253 585 1 150 -2 -5 1 193 2 398 4 663
2018 Sweden & Poland Finland & Baltics Parent company & consolidated items Total
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
Full-year
2018 Sverige & Polen Finland & Baltikum Moderbolaget & koncernposter Totalt
2018
apr-jun
2018
jan-jun
2018
apr-jun
2018
jan-jun
2018
apr-jun
2018
jan-jun
2018
apr-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Long steel products Långa produkter 300 578 159 306 1 -1 460 883 1 683
Flat steel products Platta produkter 196 387 316 599 0 0 512 986 1 869
Stainless steel Rostfritt stål 113 231 109 208 9 20 231 459 872
Aluminium Aluminium 23 45 37 67 4 8 64 120 229
Other Övrigt 43 85 8 14 -6 -9 45 90 150
Total Totalt 675 1 326 629 1 194 8 18 1 312 2 538 4 803

Nettoomsättning per land utifrån kundens hemvist (MSEK)

By country based on customer´s domicile (SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden Sverige 593 666 1 224 1 307 2 431 2 348
Finland Finland 496 524 978 991 1 935 1 922
Other Övrigt 104 122 196 240 437 393
Group Koncernen 1 193 1 312 2 398 2 538 4 803 4 663

Levererat tonnage per segment (tusentals ton)

2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 45 49 95 98 187 184
Finland & Baltics Finland & Baltikum 47 52 93 101 190 182
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 0 1 0 1 0 -1
Group Koncernen 92 102 188 200 377 365

Rörelseresultat (EBIT) per segment

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 22 34 52 74 123 101
Finland & Baltics Finland & Baltikum 22 18 39 47 81 73
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -12 -30 -25 -44 -72 -53
Group Koncernen 32 22 66 77 132 121

Rörelsemarginal per segment

2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 3,7% 5,1% 4,2% 5,6% 5,0% 4,2%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 3,9% 2,9% 3,4% 3,9% 3,5% 3,2%
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter neg neg neg neg neg neg
Group Koncernen 2,7% 1,6% 2,7% 3,0% 2,8% 2,6%

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1)

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 23 27 56 63 104 97
Finland & Baltics Finland & Baltikum 22 12 42 39 68 71
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -13 -13 -26 -28 -55 -53
Group Koncernen 32 26 72 74 117 115

Underliggande rörelsemarginal per segment 2)

2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 3,8% 4,1% 4,5% 4,7% 4,2% 4,0%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 3,8% 2,0% 3,6% 3,2% 2,9% 3,1%
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter neg neg neg neg neg neg
Group Koncernen 2,6% 2,0% 3,0% 2,9% 2,4% 2,5%

Avskrivningar per segment

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 3 3 6 6 13 13
Finland & Baltics Finland & Baltikum 5 5 9 9 18 18
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 21 2 42 4 7 45
Group Koncernen 29 10 57 19 38 76

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 2 4 3 9 16 10
Finland & Baltics Finland & Baltikum 2 3 3 5 18 16
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 0 0 -1 0 1 0
Group Koncernen 4 7 5 14 35 26

1) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).