”Blandade signaler från marknaden och vårt interna förbättringsarbete fortsätter”

VDs kommentar

Under andra kvartalet såg vi en nedgång på våra huvudmarknader, främst inom byggsektorn men i slutet av kvartalet även från underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Vissa OEM-kunder har minskat beställningarna hos sina underleverantörer. Vi förväntar oss dock en viss återhämtning av denna effekt. Verksamheten levererade följaktligen en lägre försäljning jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi såg i kvartalet en något starkare marginalutveckling i distributionsverksamheterna i Sverige och Finland medan pågående åtgärder i Baltikum och Lecor Stålteknik ännu inte gett full effekt. Glädjande är att produktionsverksamheten i Finland nu återhämtat sig efter ett antal svaga kvartal och levererar i nivå med föregående år. Stålpriserna var generellt sett fortsatt stabila och i nivå med första kvartalet. En, enligt vår bedömning temporär, sättning av priset på aluminium och rostfritt i föregående kvartal har nu stabiliserats och inga lagervinster eller lagerförluster noterades i kvartalet.

Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade den löpande verksamheten ett kassaflöde på 67 MSEK och för det första halvåret 129 MSEK.

Utsikter

Efterfrågan under tredje kvartalet förväntas totalt sett vara i nivå med andra kvartalet, justerat för semesterperioden. Stålpriserna bedöms generellt hålla sig i nivå med det andra kvartalet.

Anders Martinsson
VD och koncernchef

 

Bridge 2018-2019 operating result SEK M
Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Jun
Brygga resultatutveckling 2018–2019, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 jan-jun
Operating result 2018 Rörelseresultat 2018 55 22 33 22 77
Reversal of inventory gains (-)/losses (+)
Återläggning lagervinster (-)/förluster (+)
-7 -12 -7 -1 -19
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster 16 -4 16
Underlying operating result 2018
Underliggande rörelseresultat 2018
48 26 26 17 74
Change in sales Försäljningsförändring -3 -15 -18
Change in underlying gross margin
Underliggande bruttomarginalförändring
-5 11 6
Change in overhead costs Omkostnadsförändring 0 10 10
Underlying operating result 2019
Underliggande rörelseresultat 2019
40 32 72
Reversal of inventory gains (+)/losses (-)
Återläggning lagervinster (+)/förluster (-)
-6 0 -6
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster
Operating result 2019 Rörelseresultat 2019 34 32 66
Rörelseresultatet för Q2 2018 belastades med totalt -12 MSEK på grund av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum.
Den jämförelsestörande posten i Q2 2018 avsåg nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien, varav -9 MSEK belastade koncernens totalresultat då -7 MSEK avser omräkningsdifferenser från tidigare verksamhetsår.