Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport. De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(SEK M) 2020
Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2020
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 21 32 17 66 88 39
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) 2 0 13 6 6 13
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 5 40 40
Group Koncernen 28 32 70 72 94 92

Rörelsekapital

(SEK M) 2020
Jun 30
2019
Jun 30
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Inventories Varulager 556 665 642
Accounts receivable Kundfordringar 432 603 387
Other receivables Övriga rörelsefordringar 33 44 57
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -385 -586 -398
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -180 -172 -139
Rounding Avrundning -1 -1
Group Koncernen 455 553 549
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Nettoskuld exkl. IFRS 16

(SEK M) 2020
Jun 30
2019
Jun 30
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 733 992 985
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 93 95 98
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -546 -527 -541
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -26 -158 -168
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 254 402 373
Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

(SEK M) 2020
Jun 30
2019
Jun 30
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 926 924 927
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 733 992 985
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 93 95 98
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -546 -527 -541
Rounding Avrundning -1 -1
Group Koncernen 1 206 1 483 1 468
Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.