Condensed consolidated balance sheet

(SEK M) Note 2020
Jun 30
2019
Jun 30
2019
Dec 31
(MSEK) Not 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Goodwill Goodwill 568 569 566
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 5 7
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 91 103 89
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 543 524 540
Investment in joint venture Andelar i joint venture 114 115 110
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 26 30 21
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,348 1,346 1,333
Inventories Varulager 556 665 642
Accounts receivable Kundfordringar 432 603 387
Other receivables Övriga rörelsefordringar 33 44 57
Cash and equivalents Likvida medel 26 158 168
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,047 1,470 1,254
Total assets Summa tillgångar 3 2,395 2,816 2,587
Equity Eget kapital 921 922 922
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 278 555 536
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 455 437 449
Provisions Avsättningar 0 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 44 45 44
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 777 1,037 1,029
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 2 5 6
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 91 90 92
Accounts payable Leverantörsskulder 385 586 398
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 180 172 139
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 39 4 1
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 697 857 636
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2,395 2,816 2,587