Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2020
Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2020
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 21 32 17 66 88 39
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
28 26 87 45 106 148
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 29 29 58 57 113 114
– of which, other items – varav övriga poster -1 -3 29 -12 -7 34
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -4 -5 -10 -11 -23 -22
Income tax paid Betald skatt -4 -5 -7 -4 -2 -5
Change in working capital Förändring av rörelsekapital 54 19 101 33 31 99
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
95 67 188 129 200 259
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 0 0 0 0
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-6 -3 -13 -5 -25 -33
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 0 0 0 1 1
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 0 0 -13 -13 0
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 89 64 175 111 163 227
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) -104 -44 -317 -63 -104 -358
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -15 20 -142 48 59 -131
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel -4 1 0 2 1 -1
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel -19 21 -142 50 60 -132
1) In the cash flow from financing activities for 2019 SEK -23 M relates to dividend paid for 2018.