Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2020
Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2020
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 935 1,193 2,053 2,398 4,359 4,014
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -797 -1,029 -1,745 -2,068 -3,754 -3,431
Gross profit Bruttoresultat 138 164 308 330 605 583
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -91 -100 -196 -200 -389 -385
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -28 -33 -59 -66 -128 -121
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 -1 0 -40 0 -3 -43
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 3 1 4 2 3 5
Operating profit/loss Rörelseresultat 21 32 17 66 88 39
Financial items Finansiella poster 3 -7 -22 -13 -16 -25
Profit/loss before tax Resultat före skatt 24 25 -5 53 72 14
Tax Skatt -6 -6 0 -14 -22 -8
Profit/loss for the period Periodens resultat 18 19 -5 39 50 6
Earnings per share Resultat per aktie 1.34 1.44 -0.40 3.00 3.87 0.47
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
1.34 1.44 -0.40 3.00 3.87 0.47

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2020
Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2020
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 18 19 -5 39 50 6
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser -34 8 4 39 31 -4
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 0 -6 0 -32 -36 -4
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 0 2 0 7 8 1
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat -34 4 4 14 3 -7
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat -16 23 -1 53 53 -1