Condensed parent company income statement

(SEK M) 2020
Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2020
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 25 27 49 54 97 92
Administrative expenses Administrationskostnader -11 -15 -23 -29 -53 -47
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader -1 0 0 0 0 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 12 26 25 44 45
Financial items Finansiella poster 8 10 23 -1 -3 21
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 21 22 49 24 41 66
Appropriations Bokslutsdispositioner 7 7
Profit/loss before tax Resultat före skatt 21 22 49 24 48 73
Tax Skatt -4 -2 -2 -4 -10 -8
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 17 20 47 20 38 65

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2020
Jun 30
2019
Jun 30
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 0 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 1 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 908 994 914
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 909 995 915
Current receivables Kortfristiga fordringar 191 166 252
Cash and equivalents Likvida medel 9 136 145
Total current assets Summa omsättningstillgångar 200 302 397
Total assets Summa tillgångar 1,109 1,297 1,312
Equity Eget kapital 689 624 642
Non-current liabilities Långfristiga skulder 311 544 536
Current liabilities Kortfristiga skulder 109 129 134
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,109 1,297 1,312