Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 1 403 MSEK (935)
 • Underliggande rörelseresultatet ökade till 133 MSEK (28)
 • Lagervinster och -förluster uppgick till 25 MSEK (-2) och jämförelsestörande poster till 0 MSEK (-5)
 • Rörelseresultatet ökade till 158 MSEK (21)
 • Resultat efter skatt ökade till 127 MSEK (18)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 MSEK (95)
 • Resultat per aktie ökade till 9,74 kr (1,34)

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 2 503 MSEK (2 053)
 • Underliggande rörelseresultatet ökade till 201 MSEK (70)
 • Lagervinster och -förluster uppgick till 43 MSEK (-13) och jämförelsestörande poster till 0 MSEK (-40)
 • Rörelseresultatet ökade till 244 MSEK (17)
 • Resultat efter skatt ökade till 190 MSEK (-5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  141 MSEK (188)
 • Resultat per aktie ökade till 14,62 kr (-0,40)
Results overview 2021
Apr-Jun
2020
Apr-Jun
Change 2021
Jan-Jun
2020
Jan-Jun
Change
Resultatöversikt 2021
apr-jun
2020
apr-jun
Förändring 2021
jan-jun
2020
jan-jun
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 98 77 21 186 167 19
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 403 935 468 2 503 2 053 450
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
133 28 105 201 70 131
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 158 21 137 244 17 227
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 127 18 109 190 -5 195
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 9,74 1,34 8,40 14,62 -0,40 15,02
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
81 95 -14 141 188 -47

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.