Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 2 044 MSEK (1 403)
 • Underliggande rörelseresultatet ökade till 291 MSEK (133)
 • Rörelseresultatet ökade till 313 MSEK (158), inklusive lagervinster om 22 MSEK (25)
 • Resultat efter skatt ökade till 251 MSEK (127)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 127 MSEK (81)
 • Resultat per aktie ökade till 19,30 kr (9,74)
 • Det förvärvade inkråmet av Hercules armeringsfabrik övertogs från Hercules Grundläggning AB
 • Avtal tecknades om att förvärva samtliga aktier i Goodtech Solutions Manufacturing AB med tillträde senast den 1 september
 • Lecor Stålteknik avyttrades med överlämnande den 1 juli

Första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 3 889 MSEK (2 503)
 • Underliggande rörelseresultatet ökade till 471 MSEK (201)
 • Rörelseresultatet ökade till 497 MSEK (244), inklusive lagervinster om 26 MSEK (43)
 • Resultat efter skatt ökade till 399 MSEK (190)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 235 MSEK (141)
 • Resultat per aktie ökade till 30,71 kr (14,62)

”Fortsatt höga stålpriser gjorde att andra kvartalet blev ett nytt rekordkvartal med en omsättningsökning på 46%, trots att utlevererat tonnage minskade med 14%. Över de senaste tolv månaderna levererar BE Group ett rörelseresultat på 874 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 12,9%”

Peter Andersson, VD och koncernchef

Results overview 2022
Apr-Jun
2021
Apr-Jun
Change 2022
Jan-Jun
2021
Jan-Jun
Change
Resultatöversikt 2022
apr-jun
2021
apr-jun
Förändring 2022
jan-jun
2021
jan-jun
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 88 98 -10 180 186 -6
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 2 044 1 403 641 3 889 2 503 1 386
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
291 133 158 471 201 270
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 313 158 155 497 244 253
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 251 127 124 399 190 209
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 19,30 9,74 9,56 30,71 14,62 16,09
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
127 81 46 235 141 94

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.