Condensed consolidated balance sheet

(SEK M) Note 2022
30 Jun
2021
30 Jun
2021
Dec 31
(MSEK) Not 2022
30 jun
2021
30 jun
2021
31 dec
Goodwill Goodwill 572 559 561
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 4 9
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 109 88 90
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 545 514 479
Investment in joint venture Andelar i joint venture 209 136 182
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 4 19 5
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,448 1,320 1,326
Inventories Varulager 1,396 559 1,033
Accounts receivable Kundfordringar 1,126 755 653
Other receivables Övriga rörelsefordringar 40 34 39
Cash and equivalents Likvida medel 168 190 54
Total current assets Summa omsättningstillgångar 2,730 1,538 1,779
Total assets Summa tillgångar 2 4,178 2,858 3,105
Equity  Eget kapital  1,688 1,101 1,413
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 398 260 287
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 445 424 394
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 44 42 42
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 887 726 723
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 8 6 8
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 102 90 87
Accounts payable Leverantörsskulder 1,041 669 641
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 451 244 229
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 1 22 4
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 1,603 1,031 969
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 2 4,178 2,858 3,105