Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2022
Apr-Jun
2021
Apr-Jun
2022
Jan-Jun
2021
Jan-Jun
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2022
apr-jun
2021
apr-jun
2022
jan-jun
2021
jan-jun
2021
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 2,044 1,403 3,889 2,503 5,388 6,774
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1,586 -1,107 -3,104 -2,000 -4,286 -5,390
Gross profit Bruttoresultat 458 296 785 503 1,102 1,384
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -130 -119 -252 -219 -418 -451
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -33 -32 -62 -58 -110 -114
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader -7 1 -7 0 -18 -25
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 25 12 33 18 65 80
Operating profit/loss Rörelseresultat   313 158 497 244 621 874
Financial items Finansiella poster -5 -4 -7 -12 -17 -12
Profit/loss before tax Resultat före skatt   308 154 490 232 604 862
Tax Skatt -57 -27 -91 -42 -109 -158
Profit/loss for the period Periodens resultat   251 127 399 190 495 704
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) 19.30 9.74 30.71 14.62 38.10 54.19

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2022
Apr-Jun
2021
Apr-Jun
2022
Jan-Jun
2021
Jan-Jun
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
apr-jun
2021
apr-jun
2022
jan-jun
2021
jan-jun
2021
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 251 127 399 190 495 704
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 25 -7 32 6 13 39
Tax on items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 25 -7 32 6 13 39
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 276 120 431 196 508 743