Condensed parent company income statement

(SEK M) 2022
Apr-Jun
2021
Apr-Jun
2022
Jan-Jun
2021
Jan-Jun
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
apr-jun
2021
apr-jun
2022
jan-jun
2021
jan-jun
2021
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 30 22 60 44 104 120
Administrative expenses Administrationskostnader -15 -12 -29 -23 -44 -50
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 0 0 0 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 15 10 31 21 60 70
Financial items Finansiella poster 253 0 256 96 98 258
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 268 10 287 117 158 328
Appropriations Bokslutsdispositioner 124 124
Profit/loss before tax Resultat före skatt 268 10 287 117 282 452
Tax Skatt -3 -2 -7 -4 -38 -41
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 265 8 280 113 244 411

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2022
Jun 30
2021
Jun 30
2021
Dec 31
(MSEK) 2022
30 jun
2021
30 jun
2021
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 4 1 5
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 5 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 881 903 880
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 885 909 885
Current receivables Kortfristiga fordringar 145 79 353
Cash and equivalents Likvida medel 157 182 38
Total current assets Summa omsättningstillgångar 302 261 391
Total assets Summa tillgångar 1,187 1,170 1,276
Equity Eget kapital 1,083 828 959
Non-current liabilities Långfristiga skulder 39 209 226
Current liabilities Kortfristiga skulder 65 133 91
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,187 1,170 1,276