God tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 1 111 MSEK (968).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (22).
 • Rörelseresultatet ökade till 33 MSEK (19).
 • Resultat efter skatt ökade till 23 MSEK (9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  -10 MSEK (97).
 • Resultat per aktie ökade till 1,73 kr (0,72).

Årets första nio månader 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 12% till 3 649 MSEK (3 253).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 100 MSEK (73).
 • Rörelseresultatet ökade till 110 MSEK (52).
 • Resultat efter skatt ökade till 69 MSEK (29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  6 MSEK (85).
 • Resultat per aktie ökade till 5,30 kr (2,27).
Results overview 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
Change 2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
Change
Resultatöversikt 2018
jul-sep
2017
jul-sep
Förändring 2018
jan-sep
2017
jan-sep
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 84 82 2 284 274 10
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 111 968 143 3 649 3 253 396
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
26 22 4 100 73 27
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 33 19 14 110 52 58
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 23 9 14 69 29 40
Earnings per share, SEK1) Resultat per aktie, SEK1) 1,73 0,72 1,01 5,30 2,27 3,03
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
-10 97 -107 6 85 -79

1) Baserat på genomsnittligt antal aktier.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.