Affärsområde
Finland & Baltikum

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna.

Tredje kvartalet

I jämförelse med det tredje kvartalet föregående år var nettoomsättningen 14 procent högre och uppgick till 559 MSEK (489). Tonnaget var i linje med föregående år och genomsnittligt högre stålpriser och mixeffekter bidrog till den ökade omsättningen. Rörelseresultatet förbättrades till 26 MSEK (23) främst på grund av lagervinster om 4 MSEK (-). Justerat för denna effekt försämrades det underliggande rörelseresultatet till 22 MSEK (23).

Affärsenheten Distribution Finland levererade ett resultat i nivå med föregående år i perioden trots lägre tonnagevolym och marginal till följd av utvecklingen inom tunnplåt. Affärsenheten Produktion Finland uppvisade ökad nettoomsättning medan volym, bruttomarginal och resultat var i linje med föregående år.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen under de första nio månaderna ökade med 9 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 753 MSEK (1 604). Rörelseresultatet försämrades till 73 MSEK (90) och justerat för lagervinster minskade det underliggande rörelseresultatet till 61 MSEK (79). Försämringen är till största delen hänförlig till den reservering för en befarad kundförlust och justering av inkurant lager i Baltikum om -12 MSEK som belastade andra kvartalet. Utöver detta påverkades distributionsverksamheten fortfarande av prispressen på tunnplåt i den finska marknaden vilket påverkade bruttomarginalen negativt. Tonnaget minskade med 1 procent jämfört med samma period 2017.

Affärsområde Finland & Baltikum omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal