Affärsområde
Sverige & Polen

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 20 procent under det tredje kvartalet i jämförelse med föregående år och uppgick till 543 MSEK (454). Rörelseresultatet förbättrades till 19 MSEK (15). Justerat för lagervinster och -förluster på 4 MSEK (-2) minskade det underliggande rörelseresultatet till 15 MSEK (16).

Affärsenheten Distribution Sverige levererade ett svagare underliggande rörelseresultat jämfört med föregående år. Volymen ökade men vårt joint venture med Arcelor Mittal genererade svagare resultat samtidigt som vi har sett viss prispress på långa produkter och armering. Affärsenheten Produktion Sverige & Polen visade god utveckling och levererade ett förbättrat underliggande rörelseresultat. Volymtillväxt ledde till bättre kapacitetsutnyttjande. Även positiva pris- och mixeffekter bidrog till utvecklingen.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen under de första nio månaderna ökade med 22 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 869 MSEK (1 526). Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK (72). Justerat för lagervinster och -förluster på 15 MSEK (10) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 78 MSEK (58). Resultatet har stärkts främst tack vare fortsatta förbättringsåtgärder i produktionsenheten i Norrköping samt Lecor. Tonnaget ökade med 9 procent jämfört med samma period 2017.

Affärsområde Sverige & Polen, omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal*

*BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget & koncernposter, jämförelsesiffror har räknats om.