Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport. De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 33 19 110 52 57 115
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -7 3 -26 -21 -27 -32
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 16 42 52 26
Group Koncernen 26 22 100 73 82 109

Nettoskuld

(SEK M) 2018
Sep 30
2017
Sep 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 sep
2017
30 sep
2017
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 544 538 519
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 25 61 20
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -57 -134 -61
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 513 465 478
Nettoskuldsättningsgraden beräknas som nettoskuld dividerat med eget kapital.

Rörelsekapital

(SEK M) 2018
Sep 30
2017
Sep 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 sep
2017
30 sep
2017
31 dec
Inventories Varulager 719 604 599
Accounts receivable Kundfordringar 664 602 489
Other receivables Övriga rörelsefordringar 46 43 35
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -641 -593 -479
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -171 -176 -152
Rounding Avrundning
Group Koncernen 617 480 492
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Sysselsatt kapital

(SEK M) 2018
Sep 30
2017
Sep 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 sep
2017
30 sep
2017
31 dec
Equity Eget kapital 882 801 802
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 544 538 519
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 25 61 20
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 1 452 1 400 1 341
Genomsnittligt sysselsatt kapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.