Definitioner av nyckeltal

Justerade resultatmått
Underliggande bruttoresultat Underliggande bruttoresultat är redovisat bruttoresultat justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).
Jämförelsestörande poster Poster som inte har direkt med koncernens normala verksamhet att göra eller som är av engångskaraktär, där en redovisning tillsammans med övriga poster i rapporten över koncernens totala resultat hade givit en jämförelsestörande påverkan som hade gjort det svårare att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten för en utomstående betraktare. Ersätter tidigare begrepp ”poster av engångskaraktär”.
Justerade marginalmått
Underliggande bruttomarginal Underliggande bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.
Underliggande rörelsemarginal Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.
Kapitalstruktur
Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med likvida medel samt finansiella anläggningstillgångar.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Rörelsekapital Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och räntebärande skulder.
Rörelsekapital (genomsnittligt) Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder.
Sysselsatt kapital (genomsnittligt) Eget kapital plus räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Rörelsekapitalbindning Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt.
Avkastning
Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Data per aktie
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Antal aktier vid periodens slut Utestående aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.
Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.
Tillväxt
Omsättningstillväxt Förändringen av rörelsens nettoomsättning i förhållande till föregående period i procent.
Övrigt
Lagervinster och -förluster Skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris.

För övriga definitioner av nyckeltal hänvisas till avlämnad årsredovisning för 2017.