Condensed consolidated balance sheet

(SEK M) Note 2018
Sep 30
2017
Sep 30
2017
Dec 31
(MSEK) Not 2018
30 sep
2017
30 sep
2017
31 dec
Goodwill Goodwill 563 545 552
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 12 11
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 115 103 115
Investment in joint venture Andelar i joint venture 116 117 117
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 50 70 56
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 853 847 851
Inventories Varulager 719 604 599
Accounts receivable Kundfordringar 664 602 489
Other receivables Övriga rörelsefordringar 46 43 35
Cash and equivalents Likvida medel 57 134 61
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,486 1,383 1,184
Total assets Summa tillgångar 3 2,339 2,230 2,035
Equity  Eget kapital  882 801 802
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 544 538 519
Provisions Avsättningar 0 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 45 43 43
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 589 581 562
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 25 61 20
Accounts payable Leverantörsskulder 641 593 479
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 171 176 152
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 31 18 20
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 868 848 671
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2,339 2,230 2,035