Condensed consolidated cash-flow statement

 

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 33 19 110 52 57 115
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
10 1 44 57 63 50
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 9 3
28 72 74  30
– of which, other items – varav övriga poster 1 -2
16 -15 -11  20
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -3 -6 -9 -16 -21 -14
Income tax paid Betald skatt -5 -5 -16 -18 -19 -17
Change in working capital Förändring av rörelsekapital -45 88 -123 10 15 -118
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-10 97 6 85 95 16
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 -1 0 0 -1
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-12 -6 -25 -11 -22 -36
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 25 2 25 27 4
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
1 0 2 0 0 2
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar -21 116 -16 99 100 -15
Cash flow from financing activities Kassaflöde finansieringsverksamheten 27 5 9 7 -69 -67
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 6 121 -7 106 31 -82
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 0 -1 3 0 3 6
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 6 120 -4 106 34 -76