Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,111 968 3,649 3,253 4,348 4,744
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -960 -834 -3,132 -2,786 -3,729 -4,075
Gross profit Bruttoresultat 151 134 517 467 619 669
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -92 -89 -304 -293 -395 -406
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -28 -26 -89 -90 -123 -122
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 2 -1 -17 -42 -55 -30
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 0 1 3 10 11 4
Operating profit/loss Rörelseresultat   33 19 110 52 57 115
Financial items Finansiella poster -2 -6 -11 -17 -23 -17
Profit/loss before tax Resultat före skatt   31 13 99 35 34 98
Tax Skatt -8 -4 -30 -6 -10 -34
Profit/loss for the period Periodens resultat   23 9 69 29 24 64
Earnings per share1) Resultat per aktie1) 1.73 0.72 5.30 2.27 1.87 4.90
Earnings per share before and after dilution1)
Resultat per aktie före och efter utspädning1)
1.73 0.72 5.30 2.27 1.87 4.90

 

1) Refers to the average number shares.

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 23 9 69 29 24 64
Other comprehensive income Övrigt totalresultat  
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  
Translation differences Omräkningsdifferenser -8 -6 25 0 16 41
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 5 5 -18 1 -12 -31
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat -1 -1 4 0 3 7
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat -4 -2 11 1 7 17
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 19 7 80 30 31 81