Key data

 

(SEK M unless otherwise stated) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK om inget annat anges) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,111 968 3,649 3,253 4,348 4,744
Earnings measurements Resultatmått  
Gross result Bruttoresultat 151 134 517 467 619 669
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 145 136 492 451 596 637
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 33 19 110 52 57 115
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 26 22 100 73 82 109
Margin measurements Marginalmått      
Gross margin Bruttomarginal 13.6% 13.8% 14.2% 14.4% 14.2% 14.1%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 13.0% 14.0% 13.5% 13.9% 13.7% 13.4%
Operating margin Rörelsemarginal 3.0% 2.0% 3.0% 1.6% 1.3% 2.4%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 2.4% 2.2% 2.7% 2.2% 1.9% 2.3%
Capital structure Kapitalstruktur      
Net debt Nettoskuld 513 465 513 465 478 513
Net debt/equity ratio Nettoskuldsättningsgrad 58% 58% 58% 58% 60% 58%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 617 480 617 480 492 617
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 596 534 560 519 514 544
Capital employed (average) Sysselsatt kapital (genomsnittligt) 1,431 1,397 1,399 1,381 1,373 1,400
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 13.4% 13.8% 11.5% 12.0% 11.8% 11.5%
Return Avkastning      
Return on capital employed Avkastning på sysselsatt kapital 9.4% 5.4% 10.5% 5.0% 4.2% 8.3%
Per share data Per aktie      
Earnings per share (SEK)1) Resultat per aktie (SEK)1) 1.73 0.72 5.30 2.27 1.87 4.90
Earnings per share after dilution (SEK)1) Resultat per aktie efter utspädning (SEK)1) 1.73 0.72 5.30 2.27 1.87 4.90
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 67.92 61.70 67.92 61.70 61.77 67.92
Cash flow from operating activities per share (SEK)1) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK)1) -0.74 7.48 0.47 6.57 7.35 1.25
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983
Number of shares (thousands) before and after dilution1) Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning1) 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983 12,983
Growth Tillväxt    
Sales growth Omsättningstillväxt 15% 9% 12% 12% 12% 13%
   – of which organic tonnage growth    – varav organisk tonnagetillväxt 4% 1%
4% -5% -3% 4%
   – of which price and mix changes    – varav pris- och mixförändringar 6% 8%
5% 16% 14% 6%
   – of which currency effects    – varav valutaeffekter 5% 0%
3% 1% 1% 3%
Other Övrigt    
Average number of employees Medeltal anställda 665 709 667 709 700 674
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster 7 -3 26 21 27 32
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 84 82 284 274 363 373

 

1) Refers to average number of shares.