Condensed parent company income statement

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 27 12 79 36 92 135
Administrative expenses Administrationskostnader -14 -13 -41 -41 -54 -54
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 1 0 0 1
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 -1 39 -5 38 82
Financial items Finansiella poster 4 4 7 29 -22 -44
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 17 3 46 24 16 38
Appropriations Bokslutsdispositioner -16 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt 17 3 46 24 0 22
Tax Skatt -5 -1 -6 2 -1 -9
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 12 2 40 26 -1 13

 

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2018
Sep 30
2017
Sep 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 sep
2017
30 sep
2017
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2 9 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 0 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 1,011 1,035 1,016
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,014 1,044 1,024
Current receivables Kortfristiga fordringar 198 175 213
Cash and equivalents Likvida medel 41 123 44
Total current assets Summa omsättningstillgångar 239 298 257
Total assets Summa tillgångar 1,253 1,342 1,281
Equity Eget kapital 597 584 557
Non-current liabilities Långfristiga skulder 532 529 512
Current liabilities Kortfristiga skulder 124 229 212
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,253 1,342 1,281