Kommentarer till rapporten

Tredje kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade under perioden med 15 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 1 111 MSEK (968). Uppgången förklaras av organisk tillväxt på 4 procent, positiva pris- och mixeffekter på 6 procent samt valutaeffekter på 5 procent. Den positiva priseffekten beror på högre stålpriser jämfört med föregående år.

Bruttoresultatet förbättrades till 151 MSEK (134) med en bruttomarginal i nivå med föregående år på 13,6 procent (13,8). Rörelseresultatet ökade till 33 MSEK (19) motsvarande en rörelsemarginal på 3,0 procent (2,0). Justerat för lagervinster på 7 MSEK (-3) uppgick därmed det underliggande rörelseresultatet till 26 MSEK (22). Den underliggande rörelsemarginalen uppgick under perioden till 2,4 procent (2,2).

Första nio månaderna

Under de första nio månaderna ökade koncernens nettoomsättning med 12 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 3 649 MSEK (3 253). Tonnaget inom affärsområde Sverige & Polen överstiger föregående år med 9 procent medan Finland & Baltikum levererat 1 procent mindre än föregående år. Genomsnittligt högre stålpriser och mixeffekter har påverkat nettoomsättningen positivt med 5 procent. Pristrenden har också medfört lagervinster på 26 MSEK (21).

Bruttoresultatet uppgick till 517 MSEK (467) med en bruttomarginal på 14,2 procent (14,4). Under det andra kvartalet belastades resultatet av engångsposter om -28 MSEK (-42), hänförligt till planen för avveckling av den olönsamma verksamheten i Prerov samt justering för lager och kundförlust i Baltikum.

Rörelseresultatet ökade till 110 MSEK (52) vilket huvudsakligen förklaras av bevarad bruttomarginal samtidigt som vi vuxit organiskt ur ett tonnageperspektiv med 4 procent och nettoförsäljningen ökat med 12 procent. Vidare är försäljnings- och administrationskostnader i nivå med föregående år. Justerat för jämförelsestörande poster samt lagervinster och -förluster ökade det underliggande rörelseresultatet till 100 MSEK (73). Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (1,6) och den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 2,7 procent (2,2).

Koncernens omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal
Koncernens bruttomarginal och bruttoresultat per kvartal