Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 27 12 79 36 92 135
Administrative expenses Administrationskostnader -14 -13 -41 -41 -54 -54
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 1 0 0 1
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 -1 39 -5 38 82
Financial items Finansiella poster 4 4 7 29 -22 -44
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 17 3 46 24 16 38
Appropriations Bokslutsdispositioner -16 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt 17 3 46 24 0 22
Tax Skatt -5 -1 -6 2 -1 -9
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 12 2 40 26 -1 13

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK M) 2018
Sep 30
2017
Sep 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 sep
2017
30 sep
2017
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2 9 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 0 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 1 011 1 035 1 016
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1 014 1 044 1 024
Current receivables Kortfristiga fordringar 198 175 213
Cash and equivalents Likvida medel 41 123 44
Total current assets Summa omsättningstillgångar 239 298 257
Total assets Summa tillgångar 1 253 1 342 1 281
Equity Eget kapital 597 584 557
Non-current liabilities Långfristiga skulder 532 529 512
Current liabilities Kortfristiga skulder 124 229 212
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1 253 1 342 1 281