Moderbolaget & koncernposter

Under Moderbolaget & koncernposter rapporteras utöver moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien, BE Group Produktion Eskilstuna, samt RTS Estland. BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget och koncernposter. Jämförelsesiffror har räknats om.

Omstruktureringen av dessa verksamheter, som styrelsen i BE Group fattade beslut om dels under första kvartalet 2016 samt under andra kvartalet 2017, är genomförda. Avveckling av återstående verksamhet i Prerov, Tjeckien pågår. Totalt omsatte verksamheterna under omstrukturering 14 MSEK (29) under det tredje kvartalet med ett underliggande rörelseresultat på 0 MSEK (-5). Första nio månaderna uppgick omsättningen till 43 MSEK (137) och det underliggande rörelseresultatet till 0 MSEK (-24).

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick det tredje kvartalets omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 27 MSEK (12). Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (-1).

Finansnettot under de första nio månaderna uppgick till 7 MSEK (29). Resultat före skatt ökade till 46 MSEK (24) och resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (26). Investeringarna i moderbolaget uppgick till 1 MSEK (-). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 41 MSEK (123).

Koncernen

Finansnetto och skatt

Koncernens finansnetto uppgick under det tredje kvartalet till -3 MSEK (-6), varav räntenetto -3 (-4). För de första nio månaderna uppgick finansnetto till -12 MSEK (-17) och räntenetto till -9 (-13). På årsbasis motsvarar koncernens räntenetto 2,5 procent (3,2) av den genomsnittliga räntebärande nettoskulden.

Skatten för det tredje kvartalet uppgick till -8 MSEK (-4). Resultatet efter skatt ökade till 23 MSEK (9) och uppgick till 69 MSEK (29) för de första nio månaderna inklusive engångsposter om -28 MSEK (-42).

Kassaflöde

Koncernens rörelsekapital uppgick vid periodens slut till 617 MSEK (480) och den genomsnittliga rörelsekapitalbindningen för det tredje kvartalet var 13,4 procent (13,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 MSEK (97) under kvartalet och till 6 MSEK (85) för de första nio månaderna. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -11 MSEK (19) för det tredje kvartalet och till -22 MSEK (14) för de första nio månaderna. Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till -21 MSEK (116) under tredje kvartalet och till -16 MSEK (99) för de första nio månaderna.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel, inklusive checkräkningskredit, uppgick vid periodens slut till 137 MSEK (234) och koncernens räntebärande nettoskuld till 513 MSEK (465). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 882 MSEK (801) och nettoskuldsättningsgraden till 58 procent (58).

Organisation, struktur och medarbetare

Antalet anställda minskade till 665 jämfört med 703 vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror främst på omstruktureringen som genomfördes under föregående år. Medelantalet anställda uppgick under tredje kvartalet till 665 (709).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten i MSEK