Övriga upplysningar

Väsentliga händelser efter periodens slut

Efter periodens slut har en överenskommelse nåtts med hyresvärden gällande underhållsbehovet för lagerbyggnaden i Malmö och som en del i detta tecknas ett nytt hyresavtal med reducerad hyra. Uppgörelsen medför att uppskattningsvis 4 MSEK av den avsättning som gjordes i slutet av 2017 kommer kunna lösas upp under fjärde kvartalet 2018.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter periodens slut.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan BE Group och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

Årsstämma 2019

BE Groups årsstämma hålls den 25 april 2019 kl. 15.00 i Malmö. Mer information kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I årsredovisningen för 2017, som avlämnades i mars 2018, beskrivs den finansiella riskexponeringen. Därefter har inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer uppkommit.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper och definitioner av vissa begrepp hänvisas till årsredovisningen för 2017. Tillämpade principer är oförändrade i förhållande till dessa principer med tillägg för de nya redovisningsprinciperna IFRS 9 och IFRS 15 som trädde i kraft 1 januari 2018. Dessa har applicerats och i enlighet med den utredning som gjordes under 2017 har de inte haft någon materiell effekt på den finansiella rapporteringen. Vidare har upplysningarna i delårsrapporten anpassats utifrån de nya standarderna.

I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare.

Övergångsmetod
Som leasetagare kan koncernen välja att tillämpa standarden antingen:
– retroaktivt; eller
– med en modifierad retroaktiv ansats

Vald metod tillämpas på samtliga leasingavtal.

Koncernen planerar att tillämpa den modifierade retroaktiva ansatsen, vilket innebär att den ackumulerade effekten av övergången till IFRS 16 kommer att redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen per den 1 januari 2019. Inga jämförelsesiffror kommer att räknas om.

Lättnadsregler
Koncernen planerar tillämpa följande lättnadsregler:
– Definitionen av vad som betraktas som leasingavtal enligt IAS 17 och IFRIC 4 används för alla leasingavtal som ingåtts före den 1 januari 2019
– Leasingavtal med leasingperiod om tolv månader eller kortare samt leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde har inte inkluderats i leasingskulden och leasingtillgången
– Icke-leasingkomponenter i samtliga leasingavtal har inkluderats i leasingavgiften

Preliminär analys
En preliminär analys visar att lokalhyreskontrakt kontrakterade av koncernens dotterbolag kommer uppgå till en väsentlig del av den totala leasingtillgången.

Vidare indikerar den preliminära analysen att övergången till IFRS 16 får en väsentlig effekt på koncernens balansomslutning. Per den 31 december 2017 uppgick koncernens framtida odiskonterade minimileaseavgifter och icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal till ca 700 MSEK.

Under 2019 förväntas övergången till IFRS 16 påverka EBITDA och EBIT positivt samtidigt som effekten på resultat efter skatt förväntas bli negativ.