BE Group är på rätt väg

VDs kommentar

Under det tredje kvartalet visade verksamheten god tillväxt och förbättrad lönsamhet och jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen med 15%. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades med 22 procent vilket är drivet av organisk tonnagetillväxt, gynnsam prisutveckling, positiva valutaeffekter samt fortsatt förbättrad lönsamhet i produktionsverksamheterna i Sverige och Polen. Vi ser också att vårt fokus på kostnadskontroll i kombination med genomförda strukturåtgärder ger effekt.

Fortsatt ökande stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 7 MSEK, att jämföras med lagerförluster om -3 MSEK samma period föregående år. Sammantaget ökade rörelseresultatet och uppgick till 33 MSEK (19).

Glädjande är att vi efter periodens slut nått en överenskommelse med hyresvärden gällande underhållsbehovet för lagerbyggnaden i Malmö och som en del i detta tecknas ett nytt hyresavtal med reducerad hyra. Uppgörelsen medför att uppskattningsvis 4 MSEK av den avsättning som gjordes i slutet av 2017 kommer kunna lösas upp under fjärde kvartalet 2018.

Tonnage och försäljningstillväxt

Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god. I kvartalet

har vi haft tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 8 procent och en omsättningsökning med hela 20 procent. Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen främst på tunnplåt, vilket utgör en betydande del av den verksamheten, samtidigt som vi ser en något vikande efterfrågan i Baltikum. Trots detta ökade nettoomsättningen under kvartalet med 14 procent mot föregående år. Fortsatt prisuppgång och volymutveckling har ökat rörelsekapitalet under kvartalet vilket delvis kompenserats av den positiva resultatutvecklingen. Utvecklingen medför dock ett negativt kassaflöde i perioden vilket vi förväntar oss korrigeras under fjärde kvartalet.

Utsikter

Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara god på bolagets huvudmarknader samtidigt som stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det tredje kvartalet. Vårt pågående förändringsarbete fortsätter stärka koncernens lönsamhet.

Anders Martinsson
VD och koncernchef

 

Bridge 2017-2018 operating result SEK M
Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Sep
Brygga resultatutveckling 2017–2018, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 jan-sep
Operating result 2017 Rörelseresultat 2017 46 -13 19 5 52
Reversal of inventory gains (-)/losses (+)
Återläggning lagervinster (-)/förluster (+)
-16 -8 3 -6 -21
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster 42 10 42
Underlying operating result 2017
Underliggande rörelseresultat 2017
30 21 22 9 73
Change in sales Försäljningsförändring 13 22 20 55
Change in underlying gross margin
Underliggande bruttomarginalförändring
4 -7 -11 -14
Change in overhead costs Omkostnadsförändring 1 -10 -5 -14
Underlying operating result 2018
Underliggande rörelseresultat 2018
48 26 26 100
Reversal of inventory gains (+)/losses (-)
Återläggning lagervinster (+)/förluster (-)
7 12 7 26
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster -16 -16
Operating result 2018 Rörelseresultat 2018 55 22 33 110
Underliggande bruttomarginal och omkostnadsförändringen för Q2 2018 har belastats med totalt -12 MSEK på grund av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum.
Den jämförelsestörande posten i Q2 2018 avser nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien, varav -9 MSEK belastar koncernens totalresultat då -7 MSEK avser omräkningsdifferenser från tidigare verksamhetsår.