Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 12% till 977 MSEK (1 111)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (26)
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (33)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  -14 MSEK (-10)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 kr (1,73)
 • Peter Andersson tillträdde som VD och koncernchef
 • Ett nytt treårigt kreditavtal undertecknades
 • Beslut togs om produktionsinvesteringar i Norrköping och förlängning av befintligt hyresavtal

Årets första nio månader 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 8% till 3 375 MSEK (3 649)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 85 MSEK (100)
 • Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (110)
 • Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (69)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  115 MSEK (6)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,30 kr (5,30)
Results overview 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
Change 2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
Change
Resultatöversikt 2019
jul-sep
2018
jul-sep
Förändring 2019
jan-sep
2018
jan-sep
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 75 84 -9 263 284 -21
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 977 1 111 -134 3 375 3 649 -274
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
13 26 -13 85 100 -15
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 14 33 -19 80 110 -30
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 4 23 -19 43 69 -26
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 0,30 1,73 -1,43 3,30 5,30 -2,00
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
-14 -10 -4 115 6 109

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.