Affärsområde
Finland & Baltikum

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna.

Tredje kvartalet

I jämförelse med det tredje kvartalet föregående år var nettoomsättningen 9 procent lägre och uppgick till 511 MSEK (559). Tonnaget var också lägre jämfört med föregående år och negativa pris och mixeffekter bidrog till den minskade omsättningen. Rörelseresultatet uppgick till 19 MSEK (26) främst på grund av den lägre volymen och lägre lagervinster som uppgick till 2 MSEK (4). Justerat för denna effekt försämrades det underliggande rörelseresultatet till 17 MSEK (22).

Affärsenheten Distribution Finland levererade ett något lägre underliggande rörelseresultat jämfört med föregående år. Den lägre tonnagevolymen kompenserades till stor del av förbättrad underliggande marginal. Affärsenheten Produktion Finland uppvisade minskad nettoomsättning samtidigt som den underliggande bruttomarginalen försämrades något. Detta gav ett underliggande rörelseresultat som var svagare jämfört med föregående år.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen under de första nio månaderna minskade med 5 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 661 MSEK (1 753). Rörelseresultatet försämrades till 58 MSEK (73) och justerat för lagervinster minskade det underliggande rörelseresultatet till 59 MSEK (61). Försämringen är till största delen hänförlig till den svagare utvecklingen i den finska produktionsverksamheten samt den marginellt svagare utvecklingen i den finska distributionsverksamheten. Förbättringen i den baltiska distributionsverksamheten, till följd av att en större kundförlust belastade föregående års resultat, kunde inte kompensera detta fullt ut.

Affärsområde Finland & Baltikum omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal