Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport. De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(SEK M) 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 14 33 80 110 132 102
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -1 -7 5 -26 -27 4
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 16 12 -4
Group Koncernen 13 26 85 100 117 102

Rörelsekapital

(SEK M) 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Inventories Varulager 676 719 651
Accounts receivable Kundfordringar 561 664 470
Other receivables Övriga rörelsefordringar 42 46 63
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -514 -641 -468
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -158 -171 -145
Rounding Avrundning 1 1
Group Koncernen 608 617 572
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Nettoskuld exkl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 1 015 544 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 93 25 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -559
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -118 -57 -108
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 431 513 440
Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 936 882 892
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 1 015 544 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 93 25 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -559
Rounding Avrundning -1 1
Group Koncernen 1 484 1 452 1 440
Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.