Koncernens balansräkning i sammandrag

(SEK M) Note 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) Not 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Goodwill Goodwill 574 563 563
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 9 6
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 83 115 111
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 558
Investment in joint venture Andelar i joint venture 115 116 113
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 30 50 33
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1 365 853 826
Inventories Varulager 676 719 651
Accounts receivable Kundfordringar 561 664 470
Other receivables Övriga rörelsefordringar 42 46 63
Cash and equivalents Likvida medel 118 57 108
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1 397 1 486 1 292
Total assets Summa tillgångar 3 2 762 2 339 2 118
Equity  Eget kapital  932  882 892
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 548 544 543
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 467
Provisions Avsättningar 0 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 46 45 44
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 1 061 589 587
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 1 25 5
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 92
Accounts payable Leverantörsskulder 514 641 468
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 158 171 145
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 4 31 21
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 769 868 639
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2 762 2 339 2 118
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).