Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 977 1,111 3,375 3,649 4,803 4,529
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -840 -960 -2,908 -3,132 -4,134 -3,910
Gross profit Bruttoresultat 137 151 467 517 669 619
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -91 -92 -291 -304 -402 -389
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -28 -28 -94 -89 -125 -130
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 -5 2 -5 -17 -14 -2
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 1 0 3 3 4 4
Operating profit/loss Rörelseresultat   14 33 80 110 132 102
Financial items Finansiella poster -8 -2 -21 -11 -16 -26
Profit/loss before tax Resultat före skatt   6 31 59 99 116 76
Tax Skatt -2 -8 -16 -30 -36 -22
Profit/loss for the period Periodens resultat   4 23 43 69 80 54
Earnings per share Resultat per aktie 0.30 1.73 3.30 5.30 6.13 4.13
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
0.30 1.73 3.30 5.30 6.13 4.13

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 4 23 43 69 80 54
Other comprehensive income Övrigt totalresultat  
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  
Translation differences Omräkningsdifferenser 9 -8 48 25 21 44
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -4 5 -36 -18 -15 -33
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 1 -1 8 4 4 8
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 6 -4 20 11 10 19
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 10 19 63 80 90 73

 

The comparative figures for 2018 are prepared according to previous accounting principles regarding leasing (IAS 17).